Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennhetens tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å realisere Åpenhetsloven og bidra til ansvarlig næringsliv skal Installatøren kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan risiko for negativ påvirkning skal håndteres.

 

Organisering, retningslinjer og rutiner

Ansvaret for innføring og etterlevelse av Åpenhetsloven i Installatøren-selskapene er organisert under administrasjonen i Installatøren Gruppen AS, men i tett samspill med daglig ledere og administrasjon i de to datterselskapene, Installatøren Oslo AS og Installatøren Fredrikstad AS. Installatørens selskaper har etiske retningslinjer som ligger til grunn for alt vi gjør. Disse gjelder også for våre leverandører.

 

Etiske retningslinjer og samfunnsansvar

Installatøren har etiske retningslinjer som uttrykker selskapets holdninger i møte med kunder, leverandører, kollegaer og øvrige omgivelser. Brudd på de etiske retningslinjene i selskapet kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Alle ansatte har varslingsplikt om kritikkverdige forhold, og selskapet har rutiner for ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.

Installatørens selskaper tar et aktivt samfunnsansvar i hele leverandørkjeden ved at selskapet ved valg av leverandør vurderer både sosiale og miljømessige standarder i tillegg til andre faktorer. Over halvparten av selskapenes varekjøp gjøres gjennom innkjøpssamarbeidet i Elproffen. Kjeden har utarbeidet regler på området. Mer om dette kan du lese her: https://www.elproffen.no/om-oss/our-supply-chains-account-on-due-dilligence

 

Revisjoner

Installatøren gjennomfører årlige internrevisjoner, i tillegg til jevnlige revisjoner fra kunder og myndighetene. Installatøren Oslo har også oppfølgingsrevisjoner, som en del av sine sertifiseringer ISO 9001, 14001 og 45001.

Etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold er en del av vårt revisjonsregime.

 

Faktiske konsekvenser og avdekket risiko for negative konsekvenser

Med referanse til vår rutine for oppfylling av plikter etter Åpenhetsloven, gjennomfører vi jevnlige risikovurderinger knyttet til vår virksomhet. Fra revisjonen i 2022 ble ingen avvik i tilknytning til Åpenhetsloven avdekket.

I samband md aktsomhetsvurderinger har vi vurdert både egen risiko, samt risiko for vår leverandørkjede.

 

Retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er en kjerneverdi og del av vårt DNA i Installatøren-selskapene. Alle våre produkter/tjenester og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendig arbeidsforhold. Vår overordnende tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom våre etiske retningslinjer. Vi følger norsk lovverk for HMS på arbeidsplassen, og for likestilling og fravær av diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Denne forventningen er kommunisert gjennom kjeden Elproffen til våre leverandører.

I tråd med Åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, redegjør årlig offentlig for aktsomhetsvurderingene og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av produkter vi benytter.

 

Risikoområdet i vår egen virksomhet, samt tiltak for å redusere risiko

Den mest fremtredende risikoen for negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse, trivsel og verdighet i vår virksomhet er mulige skader som kan ramme ansatte i forbindelse med utførelse av arbeid. Vår risikovurdering knyttet til HMS har avdekket at de mest kritiske risikoene er varmt arbeid, arbeid i høyden og strømgjennomgang. Vi jobber systematisk i samarbeid med ansatte og ekstern ekspertise for å hindre at slike skader skal oppstå, gjennom våre HMS-rutiner. Disse er nærmere beskrevet i vår HMS-håndbok. Alle avvik følges opp. Vi har årlig revisjon av at vårt internkontrollsystem følger myndighetenes krav, og vi rapporterer årlig HMS-status.

 

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått alle våre leverandører av en størrelse som er vesentlig inn mot vår produksjon, gjennom Elproffen. Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav. Vi har i all hovedsak oversiktlig leverandørkjede med godkjente produkter for det norske markedet.

Vi har regelmessig dialog med våre største leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til HMS, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og arbeide mot enhver form for diskriminering, også med hensyn til likestilling i vår mannsdominerte bransje. Vi vurderer risikoen for moderne slaveri som lav i vår leverandørkjede, men har søkelys på problemstillingen og vil sette inn tiltak dersom situasjonen endrer seg.

For våre samarbeidspartnere innen bemanning har vi søkelys på oppfølging av disse gjennom jevnlige revisjoner. Dette for å sikre at våre samarbeidspartnere har anstendige arbeidsforhold.

 

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører i Elproffen kommuniserer vi tydelig forventning om at våre leverandører følger alle nasjonale og internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv og anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal igjen kreve det samme av sine leverandører. Dersom det oppdages brudd på menneskerettighetene og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dette kravet er inkludert i avtalene med Elproffen. Dersom det avdekkes mulige eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres. Samtidig støtte vi opp om arbeidet for økt åpenhet og bekjempelse av menneskerettighetsbrudd i globale leverandørkjeder, der samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, myndigheter og sivilsamfunn spiller en nøkkelrolle.